Chi phí dự tính

Chi phí dự tính

Giá xe
Lệ phí trước bạ (12%)
Tiền Biển số
Lệ phí kiểm định 340.000
Lệ phí sử dụng đường bộ/năm 1.560.000
Bảo hiểm trách nhiệm nhân sự/năm 490.000
Tổng chi phí dự tính